tecza kutnoTęcza
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kutnie
      
panel administratora
Aktualności
Kontakt

ul. Karłowicza 1
99-300 Kutno

www.teczakutno.pl
tecza_kutno@o2.pl

tel/fax. +48(24)253-31-72

Nasi przyjaciele

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie ul. Karłowicza 1 jest Pan Paweł Łuczak

Kontakt: iodo@iodo.kutno.pl

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dla Interesantów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie przy ul. Karłowicza 1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia            27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych             i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że :

1.      Administratorem danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Tęcza” w Kutnie ul. Karłowicza 1 reprezentowany przez Dyrektora, tel.: (24) 253 31 72 adres e-mail: tecza_kutno@o2.pl

2.      Miejscem zbierania i przetwarzania danych jest siedziba Administratora.

3.      Inspektorem Ochrony Danych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie

ul. Karłowicza 1, jest  Pan Paweł Łuczak, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu  e-mail: iodo@iodo.kutno.pl

4.      Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5.      Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.

6.      W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody.

7.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym również obowiązku archiwizacyjnego.

8.      Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Tęcza” w Kutnie przy ul. Karłowicza 1  ma prawo do:

              a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich uzupełniania, uaktualniania,         sprostowania,                

               b) usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem          Rozporządzenia lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, ograniczenia                         przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do  przenoszenia danych,      

               c) wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna,      że ich przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.

9.      Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców, jeżeli wynika     to z przepisów prawa, bądź Administrator przekazał je podmiotowi, który w jego imieniu realizuje przetwarzanie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia danych.

10.   Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z DOMÓW DZIECKA I RODZIN ZASTĘPCZYCH „WYSPA SKARBÓW”

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” z siedzibą:  
99 – 300 Kutna, ul. Karłowicza 1,
2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO – w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione 
na podstawie przepisów prawa.
3. Celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja celów stowarzyszenia, realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny tj. realizacja zapisów umowy cywilnoprawnej; podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
4. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych 
ma charakter dobrowolny.
5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia przez okres niezbędny do zrealizowania zadania wynikającego z ustawy wskazanej 
w punkcie 3 oraz przez okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów prawa.
6. Przewidywani odbiorcy danych: instytucje nadzorujące, kontrolujące, ZUS, Urząd Skarbowy, organizatorzy konkursów, grantów, dotacji, ubezpieczyciel.
7. Każda osoba ma prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w Stowarzyszeniu Pomocy dzieciom 
z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” w Kutnie narusza przepisy prawa,
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

1
Ułatwienia
Czcionka:
BIP Tęcza Kutno
Przekaż 1% podatku
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Rozlicz PIT Online
1Sonda

 
 
 
 
   

1
1Galeria
1Powiat Kutno

Jednostka Organizacyjna Powiatu Kutnowskiego
Ostatnie informacje:

Polityka prywatności
Nasi przyjaciele:
Tecza Kutno